Algemene voorwaarden First Class Travel Management

De Algemene Leveringsvoorwaarden zoals gedefinieerd zijn van toepassing op de door First Class Travel Management geleverde diensten. De Algemene Leveringsvoorwaarden zoals in dit document verwoord, zijn van toepassing op alle overeenkomsten, transacties, dienstverlening en werkzaamheden van First Class Travel Management, aangegaan met of verricht ten behoeve van de opdrachtgever, tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

1 Begripsbepalingen
1.1 First Class Travel Management.
bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten betreffende dienstverlening op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen First C.T.M.
1.2 Opdrachtgever
De wederpartij van First C.T.M.
1.3 Dienstverlener
De vervoerder, accommodatieverschaffer of verlener van andere diensten op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin van het woord, met wie de Opdrachtgever een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de door hem gehanteerde voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de diensten.
1.4 Reiziger
De natuurlijke persoon ten gunste van wie de overeenkomst met de Dienstverlener wordt aangegaan.

2 Bemiddelingsovereenkomst
2.1 First C.T.M. bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten betreffende dienstverlening op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin van het woord.
2.2 De bemiddelingsovereenkomst komt tot stand door bevestiging door First C.T.M. van de opdracht van de Opdrachtgever. Opdracht en bevestiging kunnen mondeling, schriftelijk of elektronisch geschieden.
2.3 De Opdrachtgever die ten behoeve van de reiziger(s) de bemiddelingsovereenkomst sluit, is aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de ingevolge de bemiddelingsovereenkomst gesloten overeenkomst(en).
2.4 De Opdrachtgever zal voor het sluiten van de overeenkomst(en) en de uitvoering daarvan benodigde gegevens met betrekking tot de reiziger(s) (waaronder nationaliteit en persoonlijke hoedanigheden) die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst(en) verstrekken aan First C.T.M.
2.5 Kennelijke fouten of vergissingen binden First C.T.M. niet. First C.T.M. kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor acties, omissies, wijzigingen, annuleringen door de Dienstverlener of de kwaliteit van zijn dienstverlening en/of producten.
2.6 Indien de overeengekomen diensten zijn opgenomen in een brochure of schriftelijke of elektronische publicatie van een Dienstverlener, maken de daarin opgenomen gegevens en voorwaarden deel uit van de overeenkomst.
2.7 Op overeenkomsten met Dienstverleners, welke door bemiddeling van First C.T.M. tot stand komen, zijn veelal de Algemene Voorwaarden van de betreffende Dienstverlener van toepassing. First C.T.M. zal op verzoek bemiddelen bij het verkrijgen van deze voorwaarden door de Opdrachtgever.
2.8 De prijzen en/of condities die First C.T.M. noemt c.q. namens de uitvoerende Dienstverlener bevestigt, zijn gebaseerd op de tarieven, voorwaarden, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze aan First C.T.M. bekend zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Indien deze prijzen en/of condities nadien worden gewijzigd conform de voorwaarden van de verantwoordelijke Dienstverlener, is First C.T.M. gerechtigd deze wijziging door te berekenen aan de Opdrachtgever.
2.9 First C.T.M. draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven
2.10 First C.T.M. hanteert een Tarieventabel voor de verschillende diensten die zij aanbiedt. First C.T.M. behoudt het recht om prijzen voor geleverde diensten aan te passen zonder voorafgaande goedkeuring van de Opdrachtgever.
2.11 Prijzen zoals vermeld in de Tarieventabel zijn onderhevig aan inflatiecorrecties en jaarlijks indexcijfer CBS.

3 Wijzigingen/annuleringen
3.1 Indien op initiatief van de Opdrachtgever de overeenkomst met betrekking tot (een deel van) de diensten wordt gewijzigd of geannuleerd (inclusief “no-shows”) zullen de hiervoor door de Dienstverlener doorberekende wijzigings-en/of annuleringskosten én de kosten van First C.T.M. aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Tenzij First C.T.M. anders aangeeft, zullen als kosten de bedragen als vermeld in de Tarieventabel van First C.T.M. worden gehanteerd.

4 Betalingsvoorwaarden
4.1 Alle bedragen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.
4.2 Alle verschuldigde bedragen dienen binnen een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
4.3 Bij betalingen per credit card zullen merchant fees en andere kosten die door de credit card maatschappij worden berekend aan First C.T.M. volledig worden doorbelast aan de opdrachtgever.
4.4 Ingeval de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen is First C.T.M. gerechtigd namens de Dienstverlener(s) de overeenkomst(en) na ingebrekestelling en na het verstrijken van de in de ingebrekestelling gestelde termijn met onmiddellijke ingang op te zeggen.
4.5 Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij over de hoofdsom de wettelijke rente verschuldigd over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag.
4.6 Het staat First C.T.M. vrij om door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te verrekenen met tegoeden van de Opdrachtgever.
4.7 Terugbetaling aan Opdrachtgever van gelden als gevolg van restitutie van gedeeltelijk of geheel ongebruikte tickets wordt geëffectueerd binnen 14 dagen na ontvangst van de gelden van de Dienstverlener door de Reisagent.
4.8 De betaling van een verzamelfactuur kan nooit opgehouden worden door een dispuut over een van de facturen vervat in die verzamelfactuur.
4.9 Veranderingen en aanpassingen in regelgeving die leiden tot veranderingen van belastingen, heffingen e.d. zullen volledig aan de opdrachtgever worden doorbelast, ook als dit met terugwerkende kracht van toepassing is.